دفتر آموزش، همكاريهاي علمي و بين‌المللي

استخدام اعضاي هيات علمي کارشناسی ارشد و دکتری

بازگشت


   كليه مراحل جذب و استخدام اعضاي هيات علمي، مطابق مطالب مندرج در ماده 5 و ماده 6 دستورالعمل اجرايي جذب و استخدام اعضاي هيات علمي مركز انجام مي گيرد.

معاونت پژوهش و توسعه ارتباطات علمي
دستورالعمل اجرايي جذب و استخدام اعضاي هيات علمي مركز